fbpx

REGULAMIN KONKURSU FACEBOOK – „KONKURS NA NAJWAŻNIEJSZY SKŁADNIK KARMY I AUTORSKI SLOGAN REKLAMOWY” Z DNIA 10.03.2021 R.

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu Fanpage’a Facebook (zwanym dalej “Konkursem”), jest Conectus Sp. z o.o., z siedzibą Plac Wolnica 13/10 Kraków (zwane dalej „Organizatorem”).

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

4. Podanie danych osobowych ma charakter zupełnie dowolny ale niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.

5. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.

6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany, sponsorowany ani powiązany z Facebook. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie https://www.facebook.com/EmpirePetfoodStory/

7. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator.

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego , posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com; które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).

2. Uczestnik oświadcza, że: jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu oraz wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje, zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook, wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie, jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;

3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

§ 3. NAGRODY

1. W Konkursie przewidziano nagrody w postaci dziesięciu sztuk karmy 340g marki EMPIRE (do wyboru) – dla laureatów wyłonionych w sposób wskazany w §6.

2. Nagrodami (dalej: „Nagroda”) jest dziesięć sztuk karmy 340g marki EMPIRE (do wyboru)


3. Informacja o Nagrodzie zawarte będą w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na portalu Facebook, https://www.facebook.com/EmpirePetfoodStory/

4. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

5. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 4. MIEJSCE I CZAS KONKURSU

1. Konkurs jest dostępny w formie postu konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu społecznościowym Facebook profilu Organizatora pod adresem https://www.facebook.com/EmpirePetfoodStory/

2. Konkurs trwa od dnia 10 marca 2021 do 24 marca 2021 godz. 23:59.


§ 5. ZASADY KONKURSU

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:
– Polubienie fanpage „https://www.facebook.com/EmpirePetfoodStory/
– Polubienie posta konkursowego
– Podesłanie w komentarzu odpowiedzi na pytanie ,,który ze składników karmy jest Waszym zdaniem najważniejszy?” i napisanie propozycji autorskiego sloganu na zareklamowanie karmy Empire Petfood

2. Informacje o konkursie będą dostępne na Facebooku pod adresem https://www.facebook.com/EmpirePetfoodStory/

§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny ale wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu.

3. Przyznanie nagrody nastąpi w drodze wyboru najlepszych spośród wszystkich nadesłanych przez uczestników konkursu zdjęć. Wybór przeprowadzi jury Organizatora.

4. Zgłoszona do Konkursu treść nie może w jakikolwiek sposób godzić w uczucia innych, propagować haseł i zachowań uznanych powszechnie za obraźliwe itp. Treści zawierające ww. elementy nie zostaną dopuszczone do Konkursu.

5. Organizator zastrzega, że wszelkie formy nieuczciwej rywalizacji (m.in. spamowanie na stronach serwisu Facebook oraz innych serwisów internetowych) mające na celu mataczenie w konkursie, są zabronione. Tym samym, w uzasadnionych przypadkach, gdy któryś z Uczestników dopuści się takich praktyk, Organizator ma prawo usunąć jego zgłoszenie z Konkursu

6. Spośród nadesłanych prac Organizator wyłoni 10 zwycięzców/laureatów.

7. Zwycięzca Konkursu powinien zgłosić się po odbiór Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej do fanpage Organizatora w ciągu 7 dni roboczych od momentu zakończenia konkursu.

8. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w komentarzu do posta konkursowego na stronie https://www.facebook.com/EmpirePetfoodStory/

9. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie w ciągu maksymalnie 7 dni od ogłoszenia wyników Konkursu na Fanpage’a – https://www.facebook.com/EmpirePetfoodStory/ wiadomości prywatnej z następującymi danymi:
imię i nazwisko
adres korespondencyjny
numer telefonu
adres mailowy

10. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 9 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.

11. Przyznane w Konkursie nagrody zostaną wysłane uczestnikom do 14 dni roboczych od dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o której mowa w ust. 7.

11. Nagrody zostaną wysłane na koszt Organizatora za pomocą poczty polskiej lub firmy kurierskiej na adres wskazany przez Uczestnika.

13. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę ani na inne rzeczy.


§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.

2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych
z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka,
w szczególności uczestników, którzy:

a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie
z zasadami Facebooka;
c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;
d) ingerują w mechanizm działania Konkursu;
e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.


§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia niniejszego Konkursu i wyłonienia laureatów.

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.

3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.

4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.


§ 9. PRAWA AUTORSKIE

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie powoduje w żadnym zakresie nabycia przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:

a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów
i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;

b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.


§ 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora.

5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.


§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 marca 2021 r.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’a oraz na oficjalnej stronie Organizatora: https://www.facebook.com/EmpirePetfoodStory/


3. Informacja o Nagrodzie zawarte będą w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na portalu Facebook, https://www.facebook.com/EmpirePetfoodStory/

4. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

5. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 4. MIEJSCE I CZAS KONKURSU

1. Konkurs jest dostępny w formie postu konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu społecznościowym Facebook profilu Organizatora pod adresem https://www.facebook.com/EmpirePetfoodStory/

2. Konkurs trwa od dnia 31 stycznia 2021 do 14 lutego 2021 godz. 23:59.


§ 5. ZASADY KONKURSU

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:
– Polubienie fanpage „https://www.facebook.com/EmpirePetfoodStory/
– Polubienie posta konkursowego
– Podesłanie w komentarzu zdjęcia najlepszej miny swojego pupila z krótkim opisem

2. Informacje o konkursie będą dostępne na Facebooku pod adresem https://www.facebook.com/EmpirePetfoodStory/

§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny ale wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu.

3. Przyznanie nagrody nastąpi w drodze wyboru najlepszych spośród wszystkich nadesłanych przez uczestników konkursu zdjęć. Wybór przeprowadzi jury Organizatora.

4. Zgłoszona do Konkursu treść nie może w jakikolwiek sposób godzić w uczucia innych, propagować haseł i zachowań uznanych powszechnie za obraźliwe itp. Treści zawierające ww. elementy nie zostaną dopuszczone do Konkursu.

5. Organizator zastrzega, że wszelkie formy nieuczciwej rywalizacji (m.in. spamowanie na stronach serwisu Facebook oraz innych serwisów internetowych) mające na celu mataczenie w konkursie, są zabronione. Tym samym, w uzasadnionych przypadkach, gdy któryś z Uczestników dopuści się takich praktyk, Organizator ma prawo usunąć jego zgłoszenie z Konkursu

6. Spośród nadesłanych prac Organizator wyłoni 5 zwycięzców/laureatów.

7. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Facebooku w ciągu 3 dni roboczych od momentu zakończenia konkursu.

8. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w komentarzu do posta konkursowego na stronie https://www.facebook.com/EmpirePetfoodStory/

9. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie w ciągu maksymalnie 3 dni od ogłoszenia wyników Konkursu na Fanpage’a – https://www.facebook.com/EmpirePetfoodStory/ wiadomości prywatnej z następującymi danymi:
imię i nazwisko
adres korespondencyjny
numer telefonu
adres mailowy

10. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 9 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.

11. Przyznane w Konkursie nagrody zostaną wysłane uczestnikom do 14 dni roboczych od dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o której mowa w ust. 7.

11. Nagrody zostaną wysłane na koszt Organizatora za pomocą poczty polskiej lub firmy kurierskiej na adres wskazany przez Uczestnika.

13. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę ani na inne rzeczy.


§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.

2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych
z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka,
w szczególności uczestników, którzy:

a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie
z zasadami Facebooka;
c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;
d) ingerują w mechanizm działania Konkursu;
e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.


§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia niniejszego Konkursu i wyłonienia laureatów.

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.

3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.

4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.


§ 9. PRAWA AUTORSKIE

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie powoduje w żadnym zakresie nabycia przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:

a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów
i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;

b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.


§ 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora.

5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.


§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 31 stycznia 2021 r.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’a oraz na oficjalnej stronie Organizatora: https://www.facebook.com/EmpirePetfoodStory/

Menu