fbpx

Ta aplikacja zbiera niektóre dane osobowe od swoich użytkowników.

Administrator danych i właściciel

Conectus Sp. z o.o. Plac Wolnica 13/10, 31-060 Kraków. Osoba odpowiedzialna za administrację danych: Maciej Banduła

tel: +48.222 500 600 e-mail: kontakt@apps.empirepetfood.com

Rodzaje gromadzonych danych

Wśród rodzajów danych osobowych gromadzonych przez tę aplikację, samodzielnie lub za pośrednictwem stron trzecich, są: pozycja geograficzna, dane cookie i dane o użytkowaniu. Inne gromadzone dane osobowe mogą być opisane w innych sekcjach niniejszej polityki prywatności lub w dedykowanym tekście objaśnienia kontekstowo z gromadzeniem danych. Dane osobowe mogą być swobodnie przekazywane przez użytkownika lub gromadzone automatycznie podczas korzystania z tej aplikacji. Każde użycie plików cookie – lub innych narzędzi śledzących – przez tę aplikację lub przez właścicieli usług stron trzecich używanych przez tę aplikację, o ile nie określono inaczej, służy do identyfikacji użytkowników i zapamiętywania ich preferencji, wyłącznie w celu świadczenia usługi wymaganej przez użytkownik. Niedostarczenie niektórych danych osobowych może uniemożliwić tej aplikacji świadczenie usług.

Tryb i miejsce przetwarzania danych

Metody przetwarzania

Administrator danych przetwarza Dane Użytkowników we właściwy sposób i podejmuje odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi, ujawnieniu, modyfikacji lub nieuprawnionemu zniszczeniu Danych. Przetwarzanie danych odbywa się za pomocą komputerów i / lub narzędzi informatycznych, zgodnie z procedurami i trybami organizacyjnymi ściśle związanymi ze wskazanymi celami. Oprócz Administratora danych, w niektórych przypadkach Dane mogą być dostępne dla określonych rodzajów osób odpowiedzialnych za obsługę strony (administracja, sprzedaż, marketing, prawo, administracja systemu) lub stron zewnętrznych (takich jak osoby trzecie podmioty świadczące usługi techniczne, operatorzy pocztowi, dostawcy hostingu, firmy IT, agencje komunikacyjne) wyznaczeni, w razie potrzeby, przez podmioty przetwarzające dane.

Miejsce

Dane są przetwarzane w biurach operacyjnych Administratora danych oraz we wszystkich innych miejscach, w których znajdują się strony zaangażowane w przetwarzanie. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z administratorem danych.

Czas retencji

Dane są przechowywane przez czas niezbędny do świadczenia usługi wymaganej przez użytkownika lub określonej w celach określonych w tym dokumencie, a użytkownik zawsze może zażądać od administratora danych zawieszenia lub usunięcia danych.

Wykorzystanie zebranych danych

Dane dotyczące użytkownika są gromadzone, aby umożliwić aplikacji świadczenie usług, a także w następujących celach: dostęp do kont usług stron trzecich, interakcje oparte na lokalizacji, komentowanie treści i interakcja z zewnętrznymi sieciami społecznościowymi i platformami. Dane osobowe wykorzystywane do każdego celu zostały opisane w poszczególnych sekcjach tego dokumentu.

Uprawnienia do Facebooka zadane przez tę aplikację

Ta aplikacja może poprosić o pewne uprawnienia na Facebooku, umożliwiające jej wykonywanie działań na koncie Facebook użytkownika i pobieranie z niego informacji, w tym danych osobowych. Aby uzyskać więcej informacji na temat poniższych uprawnień, zapoznaj się z dokumentacją uprawnień na Facebooku i polityką prywatności Facebooka. Wymagane uprawnienia są następujące:

Podstawowe informacje

Domyślnie obejmuje to niektóre dane użytkownika, takie jak identyfikator, imię i nazwisko, zdjęcie, płeć i ich lokalizacja. Dostępne są również niektóre połączenia użytkownika, takie jak przyjaciele. Jeśli użytkownik poda do publicznej wiadomości więcej danych, dostępne będą dodatkowe informacje.

Checkins

Zapewnia dostęp do odczytu do zameldowań autoryzowanego użytkownika

E-mail

Zapewnia dostęp do podstawowego adresu e-mail użytkownika

Likes

Zapewnia dostęp do listy wszystkich stron, które lubił użytkownik.

Zdjęcia

Zapewnia dostęp do zdjęć przesłanych przez użytkownika i zdjęć, w których użytkownik został oznaczony.

Opublikuj aktywność aplikacji

Zezwala aplikacji na publikowanie w otwartym wykresie przy użyciu wbudowanych działań, osiągnięć, wyników lub akcji niestandardowych. Aplikacja może także publikować inne działania, które są szczegółowo opisane w dokumencie Pozwolenia na publikowanie na Facebooku.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są gromadzone w następujących celach i przy użyciu następujących usług:

Dostęp do kont usług stron trzecich

Usługi te umożliwiają tej aplikacji dostęp do danych z twojego konta w serwisie zewnętrznym i wykonywanie z nim działań. Usługi te nie są aktywowane automatycznie, ale wymagają wyraźnej autoryzacji użytkownika. 
Dostęp do konta Facebook (ta aplikacja)
Ta usługa umożliwia tej aplikacji łączenie się z kontem użytkownika w sieci społecznościowej Facebook, udostępnianej przez Facebook Inc. Uprawnienia, o które proszono: meldunki, e-mail, polubienia, zdjęcia i publikowanie aktywności w aplikacji. Miejsce przetwarzania: USA – Polityka prywatności

Komentowanie treści

Usługi komentowania treści pozwalają użytkownikom na zamieszczanie i publikowanie swoich komentarzy na temat zawartości tej aplikacji. W zależności od ustawień wybranych przez Właściciela, Użytkownicy mogą również pozostawiać anonimowe komentarze. Jeśli wśród Danych osobowych podanych przez Użytkownika jest adres e-mail, może on zostać użyty do wysyłania powiadomień o komentarzach do tej samej treści. Użytkownicy są odpowiedzialni za treść swoich komentarzy. Jeśli zainstalowana jest usługa komentowania treści udostępniana przez strony trzecie, może ona nadal zbierać dane o ruchu w sieci dla stron, na których zainstalowana jest usługa komentowania, nawet jeśli użytkownicy nie korzystają z usługi komentowania treści. 
Komentarze na Facebooku (Facebook)
Komentarze do Facebooka to usługa komentowania treści udostępniana przez Facebook Inc., umożliwiająca Użytkownikowi pozostawianie komentarzy i udostępnianie ich na platformie Facebook. Gromadzone dane osobowe: dane dotyczące plików cookie i użytkowania. Miejsce przetwarzania: USA – Polityka prywatności

Interakcja z zewnętrznymi sieciami społecznościowymi i platformami

Usługi te umożliwiają interakcję z sieciami społecznościowymi lub innymi platformami zewnętrznymi bezpośrednio ze stron tej aplikacji. Interakcja i informacje uzyskane przez tę aplikację zawsze podlegają ustawieniom prywatności użytkownika dla każdej sieci społecznościowej. Jeśli zainstalowana jest usługa umożliwiająca interakcję z sieciami społecznościowymi, może ona nadal gromadzić dane o ruchu na stronach, na których zainstalowana jest usługa, nawet gdy Użytkownicy z niej nie korzystają. 
Przycisk „Lubię to” i widżety społecznościowe (Facebook)
Przycisk „Lubię to” i widżety społecznościowe to usługi umożliwiające interakcję z siecią społecznościową Facebook udostępnianą przez Facebook Inc. Dane osobowe gromadzone: Dane dotyczące plików cookie i użytkowania. Miejsce przetwarzania: USA – Polityka prywatności

Interakcje oparte na lokalizacji

Geolokalizacja (ta aplikacja) 
Ta aplikacja może gromadzić, wykorzystywać i udostępniać dane o lokalizacji użytkownika w celu świadczenia usług opartych na lokalizacji. Większość przeglądarek i urządzeń domyślnie udostępnia narzędzia do rezygnacji z tej funkcji. Jeśli udzielono wyraźnej autoryzacji, dane lokalizacji użytkownika mogą być śledzone przez tę aplikację. Gromadzone dane osobowe: pozycja geograficzna.

Dodatkowe informacje na temat gromadzenia i przetwarzania danych

Działania prawne

Dane osobowe użytkownika mogą być wykorzystywane do celów prawnych przez administratora danych, w sądzie lub na etapach prowadzących do możliwych działań prawnych wynikających z niewłaściwego korzystania z tej aplikacji lub powiązanych usług. 
Użytkownik jest świadomy faktu, że Administrator danych może być zobowiązany do ujawnienia danych osobowych na żądanie organów publicznych.

Dodatkowe informacje o danych osobowych użytkownika

Oprócz informacji zawartych w niniejszej polityce prywatności, ta aplikacja może dostarczać użytkownikowi dodatkowe i kontekstowe informacje dotyczące określonych usług lub gromadzenia i przetwarzania danych osobowych na żądanie.

Dzienniki systemu i konserwacja

Do celów działania i konserwacji ta aplikacja i wszelkie usługi stron trzecich mogą gromadzić pliki, które rejestrują interakcje z tą aplikacją (dzienniki systemowe) lub wykorzystują w tym celu inne dane osobowe (takie jak adres IP).

Informacje nie zawarte w tej polityce

Więcej szczegółów dotyczących gromadzenia lub przetwarzania danych osobowych można uzyskać od administratora danych w dowolnym momencie. Zobacz informacje kontaktowe na początku tego dokumentu.

Prawa użytkowników

Użytkownicy mają prawo w dowolnym momencie wiedzieć, czy ich dane osobowe zostały zapisane, i mogą skonsultować się z administratorem danych w celu uzyskania informacji o ich zawartości i pochodzeniu, weryfikacji ich dokładności lub żądania ich uzupełnienia, anulowania, aktualizacji lub korekty. , lub w celu ich przekształcenia w anonimowy format lub w celu zablokowania danych przechowywanych z naruszeniem prawa, a także w celu sprzeciwienia się ich przetwarzaniu z jakichkolwiek uzasadnionych powodów. Żądania należy przesyłać do administratora danych na podane powyżej dane kontaktowe. 
Ta aplikacja nie obsługuje żądań „Nie śledź”. 
Aby ustalić, czy którakolwiek z usług stron trzecich, z których korzysta, honoruje żądania „Nie śledź”, zapoznaj się z ich polityką prywatności.

Zmiany w niniejszej polityce prywatności

Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności w dowolnym momencie, powiadamiając swoich użytkowników na tej stronie. Zdecydowanie zaleca się częste sprawdzanie tej strony, odwołując się do daty ostatniej modyfikacji wymienionej na dole. Jeśli Użytkownik sprzeciwi się jakiejkolwiek zmianie Polityki, musi zaprzestać korzystania z tej aplikacji i może poprosić administratora danych o usunięcie danych osobowych. O ile nie określono inaczej, obowiązująca wówczas polityka prywatności dotyczy wszystkich Danych osobowych, które Administrator danych ma na temat Użytkowników.

Definicje i odniesienia prawne

Dane osobowe (lub dane)

Wszelkie informacje dotyczące osoby fizycznej, osoby prawnej, instytucji lub stowarzyszenia, które są lub mogą być zidentyfikowane, nawet pośrednio, przez odniesienie do wszelkich innych informacji, w tym osobistego numeru identyfikacyjnego.

Dane o użytkowaniu

Informacje zbierane automatycznie z tej aplikacji (lub usług stron trzecich zatrudnionych w tej aplikacji), które mogą obejmować: adresy IP lub nazwy domen komputerów używanych przez użytkowników korzystających z tej aplikacji, adresy URI (Uniform Resource Identifier), czas żądania, metoda wykorzystana do przesłania żądania do serwera, rozmiar pliku otrzymanego w odpowiedzi, kod numeryczny wskazujący status odpowiedzi serwera (pomyślny wynik, błąd itp.), kraj pochodzenia, funkcje przeglądarki i systemu operacyjnego, z których korzysta Użytkownik, różne szczegóły dotyczące czasu na wizytę (np. czas spędzony na każdej stronie w aplikacji) oraz szczegółowe informacje o ścieżce podanej w aplikacji, ze szczególnym odniesieniem do sekwencji stron odwiedziłoraz inne parametry dotyczące systemu operacyjnego urządzenia i / lub środowiska IT użytkownika.

Użytkownik

Osoba korzystająca z tej aplikacji, która musi pokrywać się lub być upoważniona przez osobę, której dane dotyczą, do której odnoszą się dane osobowe.

Osoba, której dane dotyczą

Osoba prawna lub fizyczna, do której odnoszą się dane osobowe.

Procesor danych (lub Inspektor danych)

Osoba fizyczna, osoba prawna, administracja publiczna lub inny organ, stowarzyszenie lub organizacja upoważniona przez administratora danych do przetwarzania danych osobowych zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

Administrator danych (lub właściciel)

Osoba fizyczna, osoba prawna, administracja publiczna lub inny organ, stowarzyszenie lub organizacja posiadająca prawo, także wspólnie z innym administratorem danych, do podejmowania decyzji dotyczących celów oraz metod przetwarzania danych osobowych i wykorzystywanych środków, w tym środki bezpieczeństwa dotyczące działania i użytkowania tej aplikacji. Administrator danych, o ile nie określono inaczej, jest właścicielem tej aplikacji.

Ta aplikacja

Narzędzie sprzętowe lub programowe, za pomocą którego gromadzone są dane osobowe użytkownika.

Cookie

Mały kawałek danych przechowywany w urządzeniu użytkownika.

Informacje prawne

Informacja dla użytkowników europejskich: niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności zostało przygotowane zgodnie z obowiązkami wynikającymi z art. 10 dyrektywy WE n. 95/46 / WE oraz zgodnie z przepisami dyrektywy 2002/58 / WE, zmienionej dyrektywą 2009/136 / WE, w sprawie plików cookie. Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie tej aplikacji.

Rozszerzona polityka dotycząca stosowania europejskiego RODO.

Zgodnie z obowiązkami określonymi w  rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych, oraz uchylająca dyrektywę 95/46 / WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Procesor danych

Conectus Sp. z o.o. nie posiada żadnych danych klienta przechowywanych lub przetwarzanych za pośrednictwem usługi EMPIRE CLUB APP.

Conectus Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treść danych osobowych zawartych w danych klienta lub innych informacjach przechowywanych na jego serwerach.

Według uznania klienta lub użytkownika firma # COMPANY.NAME # nie ponosi odpowiedzialności za sposób, w jaki klient lub użytkownik gromadzi, obsługuje ujawnianie, rozpowszechnia lub w inny sposób przetwarza takie informacje.

Kontakt w celu uzyskania dostępu, poprawiania, usuwania wszelkich danych

Conectus Sp. z o.o. Plac Wolnica 13/10, 31-060 Kraków. Osoba odpowiedzialna za administrację danych: Maciej Banduła

tel: +48.222 500 600 e-mail: kontakt@apps.empirepetfood.com

Twoje wybory

Dostęp, korekta, usunięcie 

Szanujemy Twoje prawa do prywatności i zapewniamy Ci rozsądny dostęp do Danych osobowych, które mogłeś podać poprzez korzystanie z Usług.

Jeśli chcesz uzyskać dostęp do jakichkolwiek innych danych osobowych, które przechowujemy na Twój temat, lub poprosić o usunięcie wszelkich informacji o tobie, które uzyskaliśmy ze zintegrowanej usługi, możesz się z nami skontaktować.

Na twoją prośbę wszelkie odniesienia do ciebie zostaną usunięte lub zablokowane w naszej bazie danych.

Możesz zaktualizować, poprawić lub usunąć informacje o koncie i preferencje w dowolnym momencie, wchodząc na stronę ustawień konta w Usłudze. 
Należy pamiętać, że chociaż wszelkie zmiany, które wprowadzisz, zostaną odzwierciedlone w aktywnych bazach danych użytkowników natychmiast lub w rozsądnym terminie, możemy zachować wszystkie informacje, które przesyłasz do tworzenia kopii zapasowych, archiwizacji, zapobiegania oszustwom i nadużyciom, analizy, wypełniania zobowiązań prawnych lub jeżeli w innym przypadku zasadnie uważamy, że mamy ku temu uzasadniony powód, 
możesz odmówić udostępnienia nam pewnych danych osobowych, w którym to przypadku możemy nie być w stanie zapewnić Ci niektórych funkcji i funkcjonalności Usługi. 
W każdej chwili możesz sprzeciwić się przetwarzaniu twoich danych osobowych, z uzasadnionych powodów, chyba że obowiązujące prawo dopuszcza inaczej.

Zamierzone wykorzystanie danych osobowych

O ile nie chcesz korzystać z zaawansowanych funkcji w aplikacjach, nie wymagamy żadnej formy rejestracji, co pozwala na korzystanie z aplikacji bez informowania nas, kim jesteś.

Jednak niektóre usługi wymagają podania danych osobowych.

W takich sytuacjach, jeśli zdecydujesz się wstrzymać jakiekolwiek żądanie danych osobowych od nas, uzyskanie dostępu do niektórych części aplikacji i udzielenie odpowiedzi na Twoje zapytanie może nie być możliwe.

Jak wykorzystujemy gromadzone informacje

Korzystamy z gromadzonych informacji na różne sposoby w celu świadczenia usług i prowadzenia naszej działalności.

W tym następujące operacje: 
– Utrzymanie, udoskonalenie i zapewnienie wszystkich funkcji usługi, aby zapewnić usługi i informacje, o które prosisz, 
aby odpowiedzieć na komentarze i pytania oraz zapewnić wsparcie użytkownikom usługi, którą przetwarzamy dane klienta wyłącznie zgodnie z wskazówki dostarczone przez odpowiedniego klienta lub ulepszenia użytkownika. 
– Możemy wykorzystywać adres e-mail gościa lub użytkownika lub inne informacje inne niż dane klienta  do kontaktowania się z tym gościem lub użytkownikiem do celów administracyjnych, takich jak obsługa klienta, w 
celu rozwiązania problemu naruszenia własności intelektualnej, prawa do prywatności lub problemów zniesławienia związanych z danymi klienta lub dane osobowe zamieszczone w serwisie.

Menu